Hartelijk welkom op de website van vogelvereniging "De Leeuwerik "

 

Zoekt u een leuke hobby "De Leeuwerik" is de juiste vereniging voor mensen die het

houden en kweken van kanaries, tropische vogels, Europese cultuur vogels, duiven,

parkieten en (dwerg) papegaaien als hobby hebben en daarop een verantwoorde wijze

mee om willen gaan.als u meer wil weten neem dan contact op met een van

onze bestuurs leden , voor diverse inlichtingen.

 

De vogelvereniging "De Leeuwerik" te Nieuw-Lekkerland ZH is opgericht 7 Maart 1957 en is een onderafdeling

N15 van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. (Rayon 5)

 

Onze vogelvereniging stelt zich o.a. ten doel:

 

De bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij en het verzorgen, kweken en het jaarlijks tentoonstellen van onze vogels.

 

Contributie per jaar incl. lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Volwassen leden € 35,00

Jeugdleden 6 t/m 16 jaar € 17,50

 

Verenigings leden € 17,50

De contributie wordt door automatische incasso in Januari afgeschreven

overige betalingen kunnen geschieden door overmaking op

rek. nummer NL03Rabo0361760531

t.n.v. vogelvereniging De Leeuwerik

 

Opzeggen lidmaatschap: Leden kunnen per kwartaal opzeggen. De opzegging moet

ruim één maaand voor aanvang van nieuwe Kwartaal schriftelijk bij de secretaris

binnen zijn. Wij maken uiteraard een uitzondering voor sterfgevallen of andere

calamiteiten.

 

Volwassen leden zijn, personen die de leeftijd van achtien jaar hebben bereikt.

Jeugdlleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

Jeugdlidmaatschap gaat automatisch over naar lidmaatschap volwassen leden na

het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.

 

Donateurs zijn zij die geen lid willen worden, doch de vereniging financieel willen

steunen middels een jaarlijkse vrijwillige bijdrage.